Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja (Tomasz Lem; Kersti Kivirüüt)

A Booker könyváruház bemutatja Tomasz Lem; Kersti Kivirüüt könyvét, melynek címe: Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja

Földközeli kalandok című könyv tartalma:

Sta­nisław Lem gyer­me­két, To­maszt fi­zi­kus­nak szán­ta, a Stan­ford-i Egye­tem­re küld­te. To­masz   si­ke­re­sen le­tet­te vizs­gá­it, majd író és mű­for­dí­tó lett Len­gyel­or­szág­ban. A csa­lád bör­leszk­be illő tör­té­ne­te­in, a vi­lág­hí­rű apa hó­bor­tos szo­ká­sa­in a min­den­ko­ri szo­ci­a­liz­mus ab­szur­di­tá­sán jókat de­rül­he­tünk.

 

Sta­nisław Lem a sci­en­ce fic­ti­on műfaj egyik leg­na­gyobb alak­ja volt, az irány­zat meg­újí­tó­ja és klasszi­ku­sa egy sze­mély­ben. Tu­do­má­nyos-fan­tasz­ti­kus írá­sai tet­ték vi­lág­hí­rű­vé, a hazai ol­va­sók el­ső­sor­ban erről az ol­da­lá­ról is­mer­he­tik. Jelen kötet egy­részt to­vább ár­nyal­ja, más­részt új né­ző­pont­ból is meg­mu­tat­ja az eddig meg­is­mert Sta­nis­law Lem-ké­pet.

A kötet szer­ző­je, To­masz Lem, az író kései gyer­me­ke. Írá­sai el­ső­sor­ban Sta­nisław Lem­ről, az apá­ról szól­nak, és a 70-es, 80-as évek Len­gyel­or­szá­gá­ról, amely­ben a Lem-csa­lád élt.  A kö­tet­ben el­me­sélt sza­ti­ri­kus tör­té­ne­tek fel­idé­zik a ko­ránt­sem fel­hőt­len év­ti­ze­de­ket, a len­gyel­or­szá­gi kom­mu­niz­mus nyo­masz­tó lég­kö­rét. A vi­lág­hí­rű apa port­ré­ját, mar­káns, hó­bor­tos ka­rak­te­rét a vég­te­len­nek tűnő csa­lá­di tör­té­ne­tek, anek­do­ták szí­nes fü­zé­re  dom­bo­rít­ja ki. Meg­is­mer­het­jük azt a rend­kí­vü­li asszonyt is, aki az író ár­nyé­ká­ban élte le éle­tét, s a tör­té­ne­tek­ben fel­buk­ka­nó ala­kok sze­mé­lyé­ben a ko­ra­be­li len­gyel kul­tú­ra más jeles kép­vi­se­lő­it is. Annak el­le­né­re, hogy Sta­nisław Lem tu­do­má­nyos pá­lyá­ra szán­ta fiát, e kötet azt bi­zo­nyít­ja, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól.

 

"A könyv sze­rint egyéb­ként ki­áll­ha­tat­lan ember le­he­tett ez a Sta­nisław Lem. Ön­fe­jű, ma­kacs, nya­kas, sze­szé­lyes. Mi­lyen lehet azzal együtt élni, aki kép­te­len gátat vetni a la­ká­sán át­özön­lő di­let­tán­sok­nak, őrült fel­ta­lá­lók­nak, mi­köz­ben az őt kér­de­ző új­ság­írót hi­ú­sá­gá­ban dur­ván rend­re uta­sít­ja? Aki kép­te­len dol­gok­ra szór­ja el pén­zét, s össze­vá­sá­rol min­dent, amit meg­lát?"

Varga Lajos Már­ton (Nép­sza­bad­ság)

Okkultisták Klubja című könyv tartalma:

Nem mindennapi hely Vana-Kuuste, az észtországi városka: az itteni gyerekek iskolája valaha egy uradalom fényes kastélya volt, a település határában pedig ősi sírhalom magasodik, melyet számos legenda övez. A fiatal, végtelenül kíváncsi történelemtanárnő, Erika és lelkes diákjai a titkok nyomába erednek, ám az ártatlan, játékos felderítésnek induló kaland hamarosan komolyra fordul. Ép ésszel megmagyarázhatatlan, tragikus esetekre derül fény a múltból, s a kis csapat egyre hátborzongatóbb események középpontjában találja magát. Mindinkább úgy tűnik, nem pusztán a túlfűtött fantázia játékáról van szó – nyughatatlan lelkek kóborolnak a kastély és a sír környékén. A kalandvágyó fiatalokból szerveződő Okkultisták Klubjának tagjaira hárul a feladat, hogy megfejtsék a múlt titkait, és legyőzzék az átkot…
 
Az észt írónő, Kersti Kivirüüt regénye első ízben olvasható magyar nyelven, s igazi különlegesség: rengeteg érdekességet tár olvasói elé Észtország történetéről, a kelták rejtélyes világáról – mindezt egy fordulatos, misztikus történetbe ágyazva.
 
Részlet a könyvből:
 
– Oké. Menjünk a díszterembe! – A kezdő spiritiszták követték Veronikát.
Linda, az iskola idősebb ruhatárosa egyszer azt mesélte Erikának, hogy még a háború előtt
pompás tölgyfa parketta borította a díszterem padlóját, amelynek a német megszállás éveiben aztán
lába kelt. Erika és a gondjaira bízottak így most a barnásvörösre festett hajópadlón kellett hogy
helyet foglaljanak. Veronika elhelyezte az ouija-táblát a terem közepén, Viktor pedig meggyújtotta a
gyertyát. Erika a színpadnak háttal ült le, ugyanis bármilyen vagányan próbált is fellépni Veronika,
Fränki, sőt, Viktor, egyikőjük sem volt hajlandó hátat fordítva kiszolgáltatni magát a színpad feketén
tátongó torkának.
– Ú, olyan félelmetes ez a sötét színpad! – jegyezte meg Veronika.
– Összehúzhatjuk a függönyt – ajánlotta Erika.
– És ha az magától meglibben? – kérdezte Fränki komolyan.
Senki még csak el sem mosolyodott erre a megjegyzésre; nagyon is elképzelhető volt, hogy
az ősi kastély díszterme, melyet csupán egy árva teamécses világított meg, rémséges események
színhelyéül szolgáljon.
– Rendben. Kit idézzünk meg? – Erika kérdő tekintete Veronikán állapodott meg.
– Természetesen August von Sieverst!
Nyolc ujjhegy érintette finoman a tányér szélét, a termet pedig egészen betöltötte a titokzatos
mormolás:
– August von Sievers szelleme, jelenj meg! August von Sievers szelleme, kérünk, jelenj meg!
Ám sem August von Sievers, sem Marta von Sievers nem mutatott hajlandóságot szóba
elegyedni az élőkkel. Semmi említésre méltó nem történt azonkívül, hogy Viktor egy hirtelen
mozdulattal Veronika felé lökte a tányért, mire az felsikoltott, és jól lehordta Viktort.

 


Ön is kedveli Tomasz Lem; Kersti Kivirüüt - Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja könyvet? Kattintson Ön is:

Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja
4 998 Ft
Akciós ár:  3 749 Ft
-25%
ISBN: 2780000000015
Kiadás éve: 2012
Kiadó: Typotex Kiadó; Metropolis Media
Értékelés 2 dbÁtlag: 4.5

Tomasz Lem; Kersti Kivirüüt legújabb könyvei

Tomasz Lem; Kersti Kivirüüt
Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja
-25%
Földközeli kalandok; Okkultisták Klubja
Földközeli kalandok című könyv tartalma: Sta­nisław Lem gyer­me­két, To­maszt fi­zi­kus­nak szán­ta, a Stan­ford-i Egye­tem­re küld­te....
4 998 Ft
Akciós ár:  3 749 Ft
0 termék a kosárban

  A kosárban még nincs könyv.
NYEREMÉNY

Iratkozzon fel hírlevelünkre, így nem marad le akcióinkról!

Kapcsolat
Booker.hu Online Könyváruház
 

Skype Me™!
hétköznap 10-17:30-ig hívhat!

Telefon: +36 1 781-2505

A könyvjelzők közé!